Disclaimer

Disclaimer voor www.hoebegaafd.jimdo.nl

 

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.hoebegaafd.jimdo.nl, zoals deze beschikbaar is

gesteld door HOE Hoogbegaafdheid Ondersteuning en Educatie. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert,

verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website

alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HOE Hoogbegaafdheid Ondersteuning en

Educatie is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te

gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij HOE Hoogbegaafdheid Ondersteuning en

Educatie.

 

Geen garantie op juistheid

 

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke

weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn

als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel

overeenkomst met HOE Hoogbegaafdheid Ondersteuning en Educatie te mogen claimen of te

veronderstellen.

 

HOE Hoogbegaafdheid Ondersteuning en Educatie streeft naar een zo actueel mogelijke website.

Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en

of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van

garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te

wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. HOE

Hoogbegaafdheid Ondersteuning en Educatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige

informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Wijzigingen

 

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van

www.hoebegaafd.jimdo.nl op deze pagina.

 

Deze disclaimer is gegenereerd op disclaimerwebsitevoorbeeld.nl